فولاد ابزار سردکار

ابزارهای سردکار

فولادهای ابزار سردکار برای ساخت ابزارهایی استفاده میشود که دمای سطح آنها در حین کار بیش از 200 درجه سانتی گراد نشود ( به غیر از فولاد ماراجینگ IASC2706 که میتوان تا 450 درجه سانتی گراد از آن استفاده نمود. ) این فولادها در دماهای کمتر از 200 درجه سانتی گراد، با داشتن خواص ذیل، مقاومت ابزار را دربرابر تنش های شدید ناشی از فرآیندهای مختلف ماشینکاری و شکل دهی، تضمین می نمایند:

· سختی خیلی بالا

· مقاومت به سایش زیاد

· استحکام فشاری و ضربه ای عالی

· پایداری ابعادی بالا در سختکاری

· قابلیت ماشینکاری کافی

· مقاومت به ضربه خوب

متوسط ترکیب شیمیایی بعضی از فولادهای ابزار سردکار تولید شده IASC

ترکیب شیمیائی ( درصد )

نام فولاد

Ti

Co

W

V

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

-

-

-

1.0

-

0.7

11.5

-

-

1.55

IASC2379

-

-

0.5

0.2

-

0.6

11.5

-

-

1.6

IASC2601

-

-

0.7

-

-

-

11.5

-

-

2.10

IASC2436

-

-

-

-

-

-

11.5

-

-

2.00

IASC2080

-

-

2.0

0.2

-

-

1.1

-

0.6

0.63

IASC2550

-

-

2.0

0.2

-

-

1.1

-

0.9

IASC2542

-

-

-

0.1

-

-

0.4

2.0

-

0.9

IASC2842

-

-

-

-

-

-

1.5

-

-

1.0

IASC2067

-

-

-

-

-

-

-

0.7

0.3

0.45

IASC1730

-

-

-

-

-

-

0.3

1.1

1.0

0.60

IASC2826

0.5

8.0

-

-

18.0

5.0

-

-

-

<0.03

IASC2706

-

-

-

0.10

-

0.25

2.2

0.9

1.0

0.83

IASCLACW1

ویژگی ها:

فولاد IASC2379 از انواع فولادهای لدبوریتی (پرکربن-پرکرم) است دارای مقاومت به ضربه خیلی خوب است، درمصارف برشی کیفیت لبه های ابزار به مدت طولانی تری حفظ میگردد. به دلیل ویژگی مقاومت به بازگشت، این فولاد را میتوان پس از سختکاری ویژه، نیتراسیون نمود. درجدول ذیل خواص اساسی چند فولاد ابزار سردکار بطور کیفی مقایسه شده و موقعیت کیفی فولاد IASC2379 مشخص گردیده است:

پایداری ابعادی در عملیات حرارتی

قابلیت ماشینکاری

مقاومت به ضربه

مقاومت به سایش

نام فولاد

IASC2080

IASC2601

IASC2379

IASC2436

IASC2550

IASC2542

IASC2842

IASC2067

IASC1730

 

کاربردها:

فولاد IASC2379 در سه حوزه مهم از فرآیندهای ساخت و شکل دهی، شامل shearing ، cold forming قابل بکارگیری است. بعضی از ابزارهایی که از این فولاد ساخته میشوند عبارتنداز:

Deep drawing and cold extrusion tools ( dies insert , punches , shearing bushes ) shearing blades , thread rolling dies , cold rolls for multiple-roll stands , pressing tools for the ceramics and pharmac-eutical industries , wood working tools.

آنیل کامل:

محدوده دمایی: 860-830 درجه سانتیگراد / سردشدن: درکوره / سختی حاصله: HBN<240

سختکاری:

محدوده دمایی : 1050-1000 درجه سانتیگراد / محیط کوئنج : روغن، هوا یا درجه سانتیگراد500-550 Hot bath /

سختکاری ویژه:

محدوده دمایی : 1080-1050 درجه سانتیگراد / محیط کوئنج : روغن، هوا یا Hot bath /

بازگشت:

بلافاصله پس از کوئنچ بازگشت اجرا شود/ آهسته ویکنواخت به دمای بازگشت رسانده شود./ زمان بازگشت 20mm / 1hr ضخامت وحداقل دوساعت باشد / بازگشت بایستی دو تا سه بار و سردشدن بین بازگشتها درهوا تادمای محیط انجام شود/ حداقل دمای بازگشت 180 درجه سانتیگراد (بازمان طولانی)/ ابزاری که به منظور سختکاری ویژه دردمای بالا آستینه شده بایستی مرتبه اول در 530-520 درجه سانتیگراد و در مرتبه دوم در 50-30 درجه سانتیگراد کمتر از مرتبه اول بازگشت داده شود/ مرتبه سوم بازگشت احتیاطی وبرای تنش زدایی است / توصیه میشود برای تضمین موفقیت در دستیابی به خواص مورد انتظار، سختکاری و عملیات حرارتی نهایی فولادهای ابزار به کارگاههایی سپرده شود که دارای دانش کافی، تجربه ومهارت زیاد و تجهیزات قابل کنترل و دقیق هستند.