فرمول محاسبات آهن آلات

فرمول محاسبه وزن مقاطع آهنی (یک متر طول)

قطر × قطر × 0/62 ÷ 100 =

میلگرد

عرض × ضخامت × 0/79 ÷ 100 =

ورق (مترمربع)

قطر × ضخامت × ضخامت × 3/14 × 7/85 =

لوله